NOTĂ DE INFORMARE

Autoritatea Electorală Permanentă (denumită în continuare AEP), instituţie publică administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie, având sediul în București, str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, cod postal 030084, www.roaep.ro, e-mail: registratura@roaep.ro - prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) și cu legislația de punere în aplicare a acestuia, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și a sarcinilor care servesc interesului public sau care rezultă din exercitarea autorității publice, cu care este învestită prin lege AEP, în calitate de operator.

Datele prelucrate ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de statul român și cetățeni, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, cu protejarea integrității, confidențialității și securității datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

AEP asigură condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestor date.

Persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal în cadrul A.E.P. poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: dpo@roaep.ro.

AEP prelucrează datele dumeavoastră cu scopul de a asigura pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.

AEP prelucrează datele  în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD “prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”.

Următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa de corespondență vor fi divulgate Poștei Române în vedrea transmiterii plicurilor pentru exercitarea votului prin corespondență.

Perioada de timp în care sunt păstrate datele cu caracter personal este direct proporțională cu perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele respective sunt colectate/prelucrate.

Ce drepturi vă revin în calitate de persoană vizată?

  • Dreptul la informare
  • Dreptul de acces
  • Dreptul de rectificarea și/sau completarea datelor
  • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul la o cale de atac judiciară.

Este opțiunea dumneavoastră de a completa sau nu datele solicitate în formularul on-line. După introducerea datelor, AEP care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în calitate de operator, are obligația legală de a le prelucra.

Refuzul dumneavoastră de a completa datele cu caracter personal solicitate în formularul on-line va conduce la imposibilitatea exercitării votului prin corespondență.

ATENȚIE !!! Prin completarea acestui chestionar, cetățeanul român își exprimă dorința să voteze prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din 10 și 24 noiembrie 2019, urmând să fie RADIAT pentru acest scrutin din lista electorală permanentă din România și înscris în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență.